Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tussen Tekst & Tuning en opdrachtgever. 
 • Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door Tekst & Tuning zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging. 
 • Wijzigingen zijn alleen bindend als deze door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

 Artikel 1: Geheimhouding

Tekst & Tuning verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. 

Artikel 2: Kwaliteit

 1.  Tekst & Tuning verplicht zich tot het leveren van goed werk, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 
 2.  Tekst & Tuning voert de werkzaamheden uit conform de vastgestelde opdracht. 

Artikel 3: Offerte 

 1. Elke offerte van Tekst & Tuning is vrijblijvend en 15 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. 
 2. In de offerte staat een omschrijving van de opdracht en van de gemaakte afspraken. Bijv. over aanlevering van informatie en correctierondes. 
 3. Tekst & Tuning is alleen aan de offerte gebonden als opdrachtgever de aanvaarding ervan schriftelijk binnen 15 dagen bevestigt, tenzij anders is aangegeven. 
 4. Tekst & Tuning is niet gebonden aan de offerte als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod. 
 5. Bij schriftelijke ondertekening van de offerte is er sprake van een opdracht. 
 6. De prijzen in de offerte zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 
 7. Voor spoedopdrachten geldt een aangepast tarief. Tekst & Tuning informeert opdrachtgever tevoren over de opslag. 
 8. Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 4: Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
Opdrachtgever verstrekt Tekst & Tuning tijdig alle documenten, informatie en contactgegevens, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. 

Artikel 5: Fasering van werkzaamheden
Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Tekst & Tuning de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 6: Uitwerking van de opdracht 

 1.  Tekst & Tuning start elke opdracht met inhoudelijke afstemming met opdrachtgever en maakt vervolgens een plan van aanpak. 
 2. Tekst & Tuning legt conceptteksten altijd ter inhoudelijke controle voor aan opdrachtgever. Naast correctie zijn dan ook nog aanpassingen of aanvullingen mogelijk binnen de vastgestelde opdracht. Binnen een redelijk aantal correctierondes valt deze herziening onder de afgesproken prijs. 
 3. Een ingrijpende herziening, extra correctierondes en/of een wijziging van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de afgesproken prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. 
 4. Als de eerste concepttekst niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoet, heeft opdrachtgever de mogelijkheid de opdracht te ontbinden. Tekst & Tuning brengt dan geen kosten in rekening. 

Artikel 7: Levering en openbaarmaking 

 1. De leveringstermijn wordt in overleg met opdrachtgever overeengekomen. 
 2. Zolang de opdracht nog niet volledig is afgerond en/of niet volledig is betaald, blijven alle rechten bij Tekst & Tuning. 
 3. Voordat tot openbaarmaking en verveelvoudiging wordt overgegaan, moeten opdrachtgever en Tekst & Tuning elkaar in de gelegenheid stellen de laatste versie te controleren en goed te keuren. 
 4. Wanneer opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Tekst & Tuning niet verplicht om teksten die nog niet klaar zijn te leveren. 

Artikel 8: Wijziging van de opdracht 

 1. Wanneer opdrachtgever de opdracht na vaststelling wijzigt, dan worden deze wijzigingen schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend. 
 2. Als de gewijzigde opdracht extra werkzaamheden/extra uren met zich meebrengt, wordt dit extra in rekening gebracht. 
 3. Wanneer opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt heeft Tekst & Tuning het recht op betaling van de verrichte werkzaamheden en op vergoeding van eventueel gemaakte kosten (Tekst & Tuning is in deze situatie niet verplicht om teksten die nog niet klaar zijn te leveren). 
 4. Tekst & Tuning brengt opdrachtgever geen meerkosten in rekening als wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Tekst & Tuning kunnen worden toegerekend. 

Artikel 9: Herroepen opdracht 

Wanneer opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient opdrachtgever de tot dan toe verrichte werkzaamheden en eventueel bijkomende, gemaakte kosten te betalen. 

Artikel 10: Beëindigen opdracht 

 1. Tekst & Tuning heeft het recht de opdracht te ontbinden – als opdrachtgever zijn verplichtingen bij herhaling niet nakomt – en/of als gedragingen of handelingen van opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Tekst & Tuning redelijkerwijs niet verlangd kan worden de opdracht verder uit te voeren. 
 2. Tekst & Tuning heeft in genoemde situaties het recht om tot dan toe verrichte werkzaamheden en eventueel bijkomende kosten in rekening te brengen. 

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden 

 1. Betaling dient binnen 21 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties zijn geen geldige reden om de betaling uit te stellen. 
 2. Na de vervaldatum is opdrachtgever in gebreke en heeft Tekst & Tuning het recht de wettelijke rente te berekenen. Tekst & Tuning berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is, totdat het bedrag volledig is betaald. 
 3. Incassokosten (buitengerechtelijk en gerechtelijk) in verband met te late betaling zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen elke keer ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00, alles exclusief btw. 

Artikel 12: Tussentijdse betaling 

 1. Voor grote opdrachten of voor opdrachten die een langere tijd zullen beslaan (langer dan 2 maanden) kunnen een of meerdere deelfacturen worden uitgebracht. Hierover maakt Tekst & Tuning tevoren nadere afspraken met opdrachtgever. 
 2. Als een opdracht uitgevoerd wordt op basis van gewerkte uren, vindt maandelijkse facturering plaats. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

 1. Tekst & Tuning kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten/onjuistheden in teksten wanneer opdrachtgever deze na controle heeft goedgekeurd. 
 2. Als opdrachtgever geen controle wil uitvoeren, is Tekst & Tuning niet verantwoordelijk voor eventuele fouten. 
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor misverstanden en fouten in teksten die zijn ontstaan doordat hij onjuiste of onvolledige informatie verstrekt heeft. Of als deze het gevolg zijn van verlate aanlevering van de benodigde informatie. 
 4. Tekst & Tuning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan. 

Artikel 14: Vrijwaring 

 1. Opdrachtgever heeft als inhoudsdeskundige de plicht de geleverde teksten en diensten van Tekst & Tuning te controleren op onjuistheden of onvolkomenheden. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Tekst & Tuning tegen iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolkomenheden die het gevolg zijn van niet controleren van het geleverde materiaal. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart Tekst & Tuning tegen iedere aansprakelijkheid voor te vroege of te late publicatie indien er afspraken zijn gemaakt over het tijdstip van publicatie. 

Artikel 15: Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder. 

 1. In geval van enige vorm van overmacht zal Tekst & Tuning opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis (laten) stellen. 
 2. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. 
 3. Tekst & Tuning is in geval van overmacht niet aansprakelijk voor het niet of niet geheel uitvoeren van de opdracht. 
 4. Als Tekst & Tuning op het moment van overmacht een deel van de opdracht heeft uitgevoerd, dan mag Tekst & Tuning dit deel factureren. Opdrachtgever voldoet deze facturering dan alsof het om een losstaande opdracht ging. 

Artikel 16: Naamsvermelding 

 1. Tekst & Tuning heeft het recht haar naam te laten vermelden in het colofon van de publicatie. 
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om werk van Tekst & Tuning openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder naamsvermelding van Tekst & Tuning, tenzij hierover schriftelijk afspraken zijn gemaakt. 

Artikel 17: Auteursrecht 

 1. Tekst & Tuning geeft opdrachtgever toestemming de geleverde teksten te gebruiken zoals is overeengekomen in de opdracht. 
 2. Gebruik door derden is niet toegestaan, tenzij hierover schriftelijke afspraken zijn gemaakt. 
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan geleverde teksten ingrijpend te wijzigen zonder toestemming van Tekst & Tuning. 
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan geleverde teksten aan te tasten of te verminken. 
 5. Tekst & Tuning behoudt zich het recht voor om de geleverde bijdrage elders te gebruiken, te verkopen of te publiceren, voor zover zij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe schade of concurrentie aandoet. 

Artikel 18: Eigen promotie 

Tekst & Tuning heeft de vrijheid het geleverde product te gebruiken voor eigen publicatie of promotie, tenzij hierover nadere afspraken zijn gemaakt. 

Artikel 19: Bewijsexemplaar/ bewijsnummer 

Bij verveelvoudiging van het geleverde product verstrekt opdrachtgever een of enkele gratis exemplaren (of het betreffende deel ervan) aan Tekst & Tuning. 

Artikel 20: Geschillen 

In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst zullen partijen proberen deze in onderling overleg op te lossen.
Als het aldus niet lukt het geschil op te lossen, kunnen partijen een beroep doen op de rechter. 

Artikel 21: Toepasselijk recht 

Op elke opdracht tussen Tekst & Tuning en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

Tekst & Tuning
Siety van der Veen

Kasteleinstraat 17, 5345 PV Oss
siety@tekstentuning.nl
06 1125 9891